Feed-barge.jpg

Đóng mới sà lan

PV Shipyard đã được khách hàng đặt hàng loạt dự án sà lan, PV Shipyard cho rằng đây đây là dòng sản phẩm ổn định có khả năng chế tạo lên tới 25 sản phẩm mỗi năm.

  • Trọng lượng: 1.000 tấn – 1.200 tấn
  • Số lượng: 07 sà lan

Category :

New Building

Date :

2019-02-23