Báo cáo tài chính

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022Công văn giải trình chênh lệch LNST quý 1 năm 2022

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toánCông văn giải trình

» Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 trước soát xét Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét Công văn giải trình lỗ

» Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020Công văn giải trình quý 2 năm 2020

» Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019Công văn giải trình

» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

» Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019Công văn giải trình báo cáo bán niên năm 2019

» Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019Công văn giải trình quý 2 năm 2019

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và Công văn giải trình quý 4 năm 2018

» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 và Công văn giải trình quý 3 năm 2018

» Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2018 đã được soát xét

» Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

»Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

»Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

»Báo cáo tài chính quý 2 và 06 tháng đầu năm 2017 có soát xét

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

» Báo cáo tài chính quý 2 và 06 tháng đầu năm 2016 có soát xét

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

» Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 có soát xét

» Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

» Báo cáo tài chính quý 2 và 06 tháng đầu năm 2014 có soát xét

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

» Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

» Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 có soát xét

» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013

» Báo cáo tài chính quý 2 và 06 tháng đầu năm 2013

» Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

» Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012

» Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2012 có soát xét

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009

» Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 và 2008