Tin tức khác

VSD: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 87/2017/GCNCP-VSD ngày 24/04/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, cụ thể được đăng tại: http://www.vsd.vn/11-p4c23-39592/5071/PVY-Cap-giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan-lan-dau.htm ===================

>> Thông báo V/v. Kết quả Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2021

>> Báo cáo thường niên năm 2021

>> Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

>> Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021

>> Thông báo về việc tạm ngưng chia cổ tức năm 2010, 2011, 2012 bằng hình thức tiền mặt cho cổ đông PV Shipyard.

>> Báo cáo thường niên năm 2020

>> Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

>> Thông báo V/v. Kết quả Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2020

>> Nghị quyết & Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

>> Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

>> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

>> Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

>> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

>> Thông báo về việc chia trả cổ tức năm 2020Mẫu giấy đề nghị + giấy ủy quyền

>> Báo cáo thường niên năm 2019

>> Báo cáo thường niên năm 2018

>> Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

>> Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018

>> Báo cáo thường niên năm 2017

>> Thông báo về việc Cổ phiếu PVShipyard được niêm yết giao dịch trên sàn Upcom

>> Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

>>Thông báo về việc tiếp tục hỗ trợ Cổ đông thực hiện cập nhật thay đổi thông tin

» Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017

» Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017 – tổ chức lần 2

» Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017 – tổ chức lần 2

» Thông báo Quyết định của HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm TGĐ

» Báo cáo thường niên năm 2016

» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

» Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

» Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

» Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

» Báo cáo thường niên năm 2015

» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 

» Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015

» Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

» Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

» Báo cáo thường niên năm 2014

» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

» Thông báo tiếp tục chi trả cổ tức hiện tại

» Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

» Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

» Báo cáo thường niên năm 2013

» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

» Thông báo chốt danh sách chia cổ tức năm 2012

» Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2013

» Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

» Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

» Báo cáo thường niên năm 2012

» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

» Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2012

» Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2012

» Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2012

» Thông báo chốt danh sách chia cổ tức năm 2011.

» Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

» Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

» Thông báo về việc thực hiện quản lý cổ đông.

» Thông báo chốt danh sách chia cổ tức năm 2010.

» Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010

» Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010

» Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009

» Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009

» Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008

» Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008

» Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007

» Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007