?> PetroVietnam Marine Shipyard – Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2021

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2021

 • 22/05/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty CTGK) kính báo cáo kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) công ty CTGK như sau:

 • Công ty CTGK đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong buổi sáng ngày 22/05/2021 tại Hội trường Lầu 6, Tòa nhà Văn phòng Công ty, số 65A2, đường 30/4, P. Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu.
 • Kết quả biểu quyết các nội dung họp Đại hội công ty CTGK như Biên bản và Nghị quyết Đại hội đính kèm. Toàn bộ tài liệu sau khi hiệu chỉnh theo ý kiến Đại hội đã đăng tải trên website công ty theo link bên dưới.

Trân trọng!

Tài liệu họp Đại hội:

 1. Chương trình đại hội
 2. Báo cáo SXKD 2020 và nhiệm vụ 2021
 3. Phụ lục báo cáo ĐHĐCĐ năm 2021 PL01
 4. Phụ lục báo cáo ĐHĐCĐ năm 2021 PL02
 5. Phụ lục báo cáo ĐHĐCĐ năm 2021 PL03
 6. Phụ lục báo cáo ĐHĐCĐ năm 2021 PL04
 7. Báo cáo của HĐQT
 8. Báo cáo của BKS
 9. Tờ trình phê duyệt BCTC
 10. BCTC kiểm toán năm 2020
 11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021
 12. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS
 13. Phụ lục thù lao HĐQT & BKS
 14. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
 15. Phụ lục I – Điều lệ Công ty năm 2021
 16. Phụ lục II – Quy chế Quản trị nội bộ
 17. Phụ lục III – Quy chế hoạt động HĐQT
 18. Phụ lục IV – Quy chế hoạt động BKS
 19. Tờ trình công tác nhân sự HĐQT
 20. Tờ trình công tác nhân sự BKS
 21. Mẫu giấy ủy quyền
 22. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020