Về việc chốt danh sách cổ đông chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Vũng Tàu, ngày 27/04/2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

  • Thời gian chốt danh sách cổ đông: đến hết 17h00 ngày 17/05/2022
  • Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ thông báo trong thư mời họp.

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan dầu khí xin được thông báo để Quý cổ đông biết.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết xem tại đây

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem tại đây