Thông tin cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Trụ sở: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3545555/3545678 – Fax: (0254) 3512121/6254490

Website: https://www.pvshipyard.com.vn

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào sáng ngày 17/04/2019, tại Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề như Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đính kèm.

Toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.pvshipyard.com.vn (Mục quan hệ cổ đông – Thông tin Cổ đông).

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

 1. Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
 2. Báo cáo SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.
 3. Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 4. Báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 5. Tờ trình v/v thông qua BCTC kiểm toán năm 2018.
 6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 8. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
 9. Tờ trình v/v miễn nhiệm Mr.Lê Hưng – TV.HĐQT.
 10. Tờ trình v/v Chủ tịch kiêm Giám đốc.
 11. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch 2019.
 12. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 13. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019