THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

– Tên tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty CP Lilama 18

– Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM
– Mối quan hệ với công ty: Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng là ông Nguyễn Phương Anh, chức vụ: thành viên Ban kiểm soát.
– Mã chứng khoán: PVY
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.800.000 CP (tỷ lệ 3,03%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.800.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/07/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/08/2020.

Tài liệu đính kèm tại: Link