Điều lệ công ty

– Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Xem chi tiết)

– Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Xem chi tiết)