Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán 2019

Ngày 24/5/2019, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã thực hiện ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính bán niên & kiểm toán báo cáo tài chính 2019 với chi nhánh Công ty Deloitte Việt Nam.