Thông báo về việc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải năm 2019

  1. Bảng niêm yết dịch vụ thu gom, xử lý chất thải lỏng có lẫn dầu từ tàu thuyền tại cảng biển

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI

STT Loại chất thải Đơn giá
(USD/Thùng)
1 Rác thải sinh hoạt 177,84
2 Rác thải công nghiệp / không nguy hiểm 239,40
3 Rác thải nguy hiểm / dầu cặn 600
4 Nước thải nhiễm dầu 327,5
  1. Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom chất thải lỏng có lẫn dầu từ tàu thuyền tại cảng biển

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẠCH VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô 2, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu