Thông báo V/v. Kết quả Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2020

Vũng Tàu, ngày 04/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Trụ sở: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3545555/3545678 – Fax: (0254) 3512121/6254490

Website: https://www.pvshipyard.com.vn

THÔNG BÁO

V/v. kết quả Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2020.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty CTGK) kính báo cáo kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) công ty CTGK như sau:

  • Công ty CTGK đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong buổi sáng ngày 03/06/2020 tại Hội trường Lầu 6, Tòa nhà Văn phòng Công ty, số 65A2, đường 30/4, P. Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu.
  • Kết quả biểu quyết các nội dung họp Đại hội công ty CTGK như Biên bản và Nghị quyết Đại hội đính kèm. Toàn bộ tài liệu sau khi hiệu chỉnh theo ý kiến Đại hội đã đăng tải trên website công ty theo link bên dưới.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Quang Hiếu

>>Tài liệu họp Đại hội