Thông báo tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Trụ sở: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3545555/3545678 – Fax: (0254) 3512121/6254490

Website: https://www.pvshipyard.com.vn

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Tiếp theo Công văn số 0290/20/TB-CTGK ngày 31/03/2020 về việc thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHCĐ) của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí (công ty), dự kiến tổ chức vào ngày 29/04/2020. Tuy nhiên tình hình bệnh dịch covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca lây nhiễm tăng và xuất hiện nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/04/2020 về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, và Văn bản số 3738/UBND-VP ngày 17/04/2020 của UBND Tỉnh BR-VT, công ty nhận thấy số lượng cổ đông của công ty khá lớn và tập trung nhiều ở các tỉnh thành có nguy cơ cao như TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP.Hải Phòng,.. Do đó công ty sẽ tạm hoãn họp ĐHCĐ cho đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hội họp với số lượng đông người. Các nội dung khác của Đại hội không thay đổi.

           Thông báo này và các thông báo tiếp theo về việc tổ chức họp ĐHCĐ và tài liệu họp sẽ được công bố kịp thời trên website của công ty: www.pvshipyard.com.vn để các cổ đông và Ban Ngành biết!

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Quang Hiếu

Thông báo tạm hoãn họp ĐHĐCĐ2020