Thông báo về việc Ký hợp đồng Kiểm toán

Saturday, 30 June 2018

Ngày 29/6/2018, công ty đã thực hiện lựa chọn và ký kết hợp đồng về việc thuê dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với  Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.