PV Shipyard bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

Thursday, 25 May 2017

Ngày 24/05/2017, tại trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí năm 2017 lần 2. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2022) như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Quang Hiếu                        

2. Ông Trần Thiện Lê                                   

3. Ông Vũ Minh Phú                                    

4. Bà Lê Thị Kim Khuyên                           

5. Ông Nguyễn Văn Quang                         

6. Ông Lê Hưng                                             

7. Ông Nguyễn Văn Bảo   

                          

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Phương Anh                       

2. Ông Lục Dũng Minh                                

3. Bà Bùi Thanh Hương                               

4. Ông Vũ Mạnh Trường

5. Bà Lê Thị Mỹ Lâm 

                              

Cùng ngày, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 đã họp và bầu ra:

1. Ông Nguyễn Quang Hiếu: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

2. Bà Lê Thị Mỹ Lâm: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

HDQT (2017-2022)